Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «L.O.L. SURPRISE Λαμπάδα Μικρόκοσμος» 2021

1.            Εισαγωγή

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GIOCHI PREZIOSI HELLAS Α.Ε.» (στο εξής «GIOCHI PREZIOSI Ελλάς» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία»), με έδρα της την οδό Αγρινίου 14 στην Πεύκη Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με την ονομασία «L.O.L. SURPRISE Λαμπάδα – Μικρόκοσμος» (εφεξής «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς θα αναλάβει την εκτέλεση, καθώς και τη χορήγηση του Δώρου. 

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών.

Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως και να αλλάζει το προσφερόμενο έπαθλο με άλλα. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με τη σχετική ανανέωση των όρων στον ίδιο διαδικτυακό τόπο //giochipreziosi.it/el/m/lol-surprise.

 

2.            Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

 

Η ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 1η Απριλίου 2021 και ώρα 00:00:00  και θα διαρκέσει μέχρι 23 Μαΐου2021 και ώρα 23:59:59. Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού, να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, ακόμη και να τον αναβάλει, ματαιώσει ή ακυρώσει, για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών, αφού δημοσιεύσει την αλλαγή αυτή με σχετική ανακοίνωση της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στο κοινωνικό δίκτυο Facebook //www.facebook.com/giochipreziosihellas.gr/, αλλά και στην ιστοσελίδα της //giochipreziosi.com/el, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση κατά την εύλογη κρίση της. 

 

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν πάσης φύσεως φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα ή Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο)  έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία GIOCHI PREZIOSI Ελλάς καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Ειδικά για τους ανήλικους συμμετέχοντες ορίζεται ότι έχουν ενημερωθεί οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συγκεκριμένα, συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Διαγωνισμό. 

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό που διοργανώνει η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς προϋποθέτει την αγορά του προϊόντος L.O.L. Surprise - Λαμπάδα Μικρόκοσμος (κωδικός: LLUF4000 ). 

 

 

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη GIOCHI PREZIOSI Ελλάς ως ακολούθως: 

-              Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν αγοράσει το προϊόν L.O.L. Surprise - Λαμπάδα Μικρόκοσμος (κωδικός: LLUF4000 ).

-              O χρήστης για να συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να αποστείλει τον 8ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό που θα βρει στο κουπόνι εντός της λαμπάδας, στο email: info@giochipreziosi.gr. Το email θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φράση: «Αποδέχομαι την Επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού» και τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα»).   

-  Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό πολλαπλώς εφόσον έχει στην κατοχή του περισσότερα από κουπόνια της λαμπάδας.

-              Για να μπορέσει η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς του διαγωνισμού, θα χρειαστεί τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να υποβάλλετε μέσω του email σας στο info@giochipreziosi.gr με τον παραπάνω αναφερόμενο τρόπο. Οι συμμετοχές που δεν περιλαμβάνουν την παραπάνω έγγραφη αποδοχή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού, θα αποκλείονται από το διαγωνισμό. 

Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από το Διαγωνισμό συμμετεχόντων οι οποίοι πραγματοποιούν κακόβουλη χρήση του Διαγωνισμού. Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας στην χρήση των συστημάτων της έτσι ώστε να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, όπως και αξιόπιστες πληροφορίες και περιεχόμενο στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

 

3.            Δώρο και ανάδειξη νικητών

 

Στις 31 Μαΐου2021 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών για την ανάδειξη των τελικών νικητών επί της οδού Αγρινίου 14, Πεύκη όπου εδρεύει η Διοργανώτρια Εταιρεία, μέσω του εργαλείου //commentpicker.com/random-name-picker.php, για να διασφαλισθεί η αμεροληψία και η διαφάνεια των αποτελεσμάτων. 

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι: 

●             3 πακέτα με ποικιλία προϊόντων με το σήμα LOL SURPRISE (σεντόνια, χαλάκια, αξεσουάρ κλπ).

Από την παραπάνω κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) πακέτο δώρων ο καθένας. 

Οι τρεις (3) νικητές θα ανακοινωθούν με ειδική ανάρτηση (Post) της σελίδας της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στο Facebook //www.facebook.com/giochipreziosihellas.gr/, την ημέρα της κλήρωσης. Επίσης θα κληρωθούν και τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δώρα με σειρά προτεραιότητας.

 

Εκτός των παραπάνω ανακοινώσεων οι νικητές θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και στο τηλέφωνό τους την ίδια ημέρα που θα ανακοινωθούν τα ονόματά τους. Η ενημέρωση θα γίνει με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο και το χρόνο παραλαβής των δώρων.

Ως ένδειξη αποδοχής του δώρου τους οι νικητές θα καλούνται να μας αποστείλουν μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα παρακάτω στοιχεία, το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο τους και το τηλέφωνό τους, εντός 3 ημερών από την ημέρα που θα ανακοινωθούν οι νικητές. Σε περίπτωση που δεν κάνουν αποδοχή, το δώρο θα δοθεί σε αναπληρωματικό νικητή και ούτω καθ’ εξής. Οι νικητές εφόσον κάνουν αποδοχή του δώρου μπορούν να διεκδικήσουν τα δώρα τους εντός 15 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Μετά τις 15 ημέρες και εφόσον ο νικητής δεν έχει αναζητήσει το δώρο του, τα δώρα μεταφέρονται σε αναπληρωματικούς νικητές.

 

Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή Στοιχεία Επικοινωνίας που θα δηλωθούν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, επιπροσθέτως δε, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών.

 

Η παραλαβή των δώρων θα διεξαχθεί μέσω μεταφορικής εταιρίας επιλογής της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι νικητές, με έξοδα που επιβαρύνουν τη GIOCHI PREZIOSI Ελλάς.

 

Ρητώς επισημαίνεται ότι τα Δώρα που αποκτώνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αξιοποίησης τους και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα παραπάνω δώρα σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία τους σε χρήματα.

 

Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς.

4.            Συγκατάθεση

Όλοι οι συμμετέχοντες του Διαγωνισμού δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: 

α) Είναι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα ή στην Κύπρο,

β) Τα προσωπικά τους Στοιχεία Επικοινωνίας είναι ακριβή και αληθή,

γ) Είναι άνω των 16 ετών.

Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ανάλογη Ελληνική Νομοθεσία και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

Οι συμμετέχοντες με την έγκυρη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στη Διοργανώτρια Εταιρεία τη συγκατάθεση και την άδεια τους σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

 

5.            Ευθύνη και Δωσιδικία

 

Η ευθύνη της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προαναφερόμενων και συγκεκριμένων δώρων. Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς δύναται, για οποιονδήποτε λόγο, να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την εύλογη της κρίση.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, για την πραγματοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού, δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και ζημιά ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και την χρήση αυτών. Μετά την λήξη της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των δώρων, κάθε υποχρέωση της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς παύει να υφίσταται.

 

Με την αποδοχή των Όρων, οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους και τους νόμους του ελληνικού κράτους. Παραιτούνται από κάθε δικαστική η εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και της Διοργανώτριας Εταιρείας του Διαγωνισμού σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιο μέλος /χρήστης πρέπει να αποκλειστεί από τη χρήση της Ιστοσελίδας (www.gptoys.gr).

 

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

6.            Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς αναλαμβάνει την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

 

Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό (π.χ. πατώντας πάνω στο κουτί όπου θα σας ζητηθεί η συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, για το σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού) παρέχει στη GIOCHI PREZIOSI Ελλάς την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεση του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για τον σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στην  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@giochipreziosi.gr.

 

Η έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι επακόλουθη της ρητής συναίνεσης του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

 

Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς ενημερώνει τους νικητές του Διαγωνισμού ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων. 

 

Οι εκτελούντες της επεξεργασίας, δηλαδή η City Never Sleeps  επεξεργάζονται για λογαριασμό της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς με σκοπό να προσφέρουν  τεχνική υποστήριξη για το συγκεκριμένο mini-site της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς. Άλλοι αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι και η μεταφορική εταιρία (επιλογή της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς) μόνο για τον σκοπό της Διεξαγωγής του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα για την αποστολή του δώρου σας. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την GIOCHI PREZIOSI Ελλάς είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 

Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς ενδέχεται να γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων ή/και των νικητών σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς ή αρχές, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή δεσμευτικές εντολές από αυτούς τους φορείς, οργανισμούς ή αρχές.

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα των νικητών θα διατηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού και πραγματοποίησης της παράδοσης των δώρων, μετά την οποία, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς, το αρχείο θα διαγράφεται. Τα Προσωπικά δεδομένα θα παραμένουν και διατηρούνται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε συμμετέχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα επιβεβαίωσης ή ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων, όπως και τη φορητότητα, περιορισμού της επεξεργασίας ή και διαγραφής των στοιχείων που κατέβαλε στην GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στο πλαίσιο του Διαγωνισμού βάσει της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 κατόπιν γραπτού αιτήματος στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@giochipreziosi.gr.

 

Σε κάθε περίπτωση, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικού Δεδομένων που εκτελείται από την GIOCHI PREZIOSI Ελλάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς ή να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς: privacy@giochipreziosi.gr.

 

7.            Αποδοχή Όρων 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό χρειάζεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων εκ μέρους του συμμετέχοντα, όπως και η σαφές συγκατάθεση σας, μέσω της θετικής σας πράξη όταν υποβάλατε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στη GIOCHI PREZIOSI Ελλάς,  για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν.

 

 

παιδιά

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ GIOCHI PREZIOSI!

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ